Thủ tục hành chính: Thuê nhà ở công vụ - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thuê nhà ở công vụ - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS73
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan có thẩm quyền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở công vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định bố trí nhà ở công vụ của cấp có thẩm quyền; hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng