Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bộ Tư pháp

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bộ Tư pháp

Số hồ sơ: B-BTP-047906-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của trung tâm, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Chi nhánh, Trưởng phòng, Trợ giúp viên pháp lý; người đứng đầu tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm, Chi nhánh, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ chức trợ Trung tâm trợ giúp pháp lý; Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý; Điểm trợ giúp pháp lý; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Tổ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Thời hạn giải quyết: Đối với vụ việc đơn giản người thực hiện trợ giúp pháp lý phải tư vấn ngay; đối với vụ việc phức tạp thời gian tư vấn không quá 15 ngày kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản tư vấn pháp luật; Thông báo từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng