Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-077839-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua InternetTrụ sở cơ quan hành chính Tư vấn trực tiếp, bằng thư tín, điện tín hoặc thông qua phương tiện thông tin khác; thông qua trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các phương thức khác
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ tài liệu cần bổ sung, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp cần có thời gian để xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tư vấn Pháp luật
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng