Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải - Bộ Tư pháp

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTP-048006-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Chi nhánh, Trợ giúp viên, luật sư, tư vấn viên pháp luật, Cộng tác viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm trợ giúp pháp lý tiếp nhận vụ việc
Cách thức thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hoà giải; - Biên bản hoà giải; - Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng