Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285191-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao Động – Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao Động - Thương binh xã hội cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng