Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS234
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày, cấp xã tổ chức họp, xét duyệt niêm yết công khai trong thời gian 04 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng