Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-BS90
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng