Thủ tục hành chính: Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng) - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng) - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-104949-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư lệnh Quân khu; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến Ủy ban nhân dân xã (phường) nộp hồ sơ
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng