Thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-236093-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước (không kể thời gian chờ kết quả của Trung ương)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định khen thưởng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương, chế độ thưởng theo quy định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng