Thủ tục hành chính: Thủ tục ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Điện - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Điện - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-049343-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày đối với dự án nhóm B; 10 ngày đối dự án nhóm C (Kể từ ngày nhận hồg sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Điện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng