Thủ tục hành chính: Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-057246-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xử lý đơn, từ khi tiêp nhận đơn khiếu nại, tố cáo đến khi chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân tối đa là 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả xử lý đơn; phiếu hướng dẫn (nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh); phiếu trả đơn (nếu đơn không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng