Thủ tục hành chính: Thủ tục xử lý đơn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xử lý đơn - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-088862-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do; Đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thụ lý giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ có yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng