Thủ tục hành chính: Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-059571-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với trường hợp không thay đổi thửa đất; 08 ngày làm việc đối với trường hợp có thay đổi thửa đất (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý trang 04 trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng