Thủ tục hành chính: Thủ tục xin thôi Quốc tịch Việt Nam - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xin thôi Quốc tịch Việt Nam - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-054274-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Ngoại vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 95 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng