Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-114782-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 28 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng