Thủ tục hành chính: Thủ tục xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai (cấp huyện) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai (cấp huyện) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-059581-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng