Thủ tục hành chính: Thủ tục xét đề nghị miễn, giảm thuế, phí, lệ phí - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xét đề nghị miễn, giảm thuế, phí, lệ phí - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075471-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cán bộ Kế toán ngân sách của xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Kế toán ngân sách của xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn thuế của xã và uỷ nhiệm thu phí và lệ phí
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng