Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-087293-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng