Thủ tục hành chính: Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075690-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng