Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ đoàn luật sư - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ đoàn luật sư - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-136124-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Tổ chức theo hình thức hội nghị
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng