Thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại trung tâm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại trung tâm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-063250-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên Bản giao nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng