Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục Tiếp nhận biểu diễn - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Tiếp nhận biểu diễn - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-126786-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tiếp nhận biểu diễn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng