Thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp công dân - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tiếp công dân - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-082415-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: Tùy từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giải thích, hướng dẫn nội dung khiếu nại, tố cáo cho công dân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng