Thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-098189-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy quan sự Tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy quân sự xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phối hợp các ban ngành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng