Thủ tục hành chính: Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-054543-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Pháp luật không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng