Thủ tục hành chính: Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-110500-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa qui định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng