Thủ tục hành chính: Thủ tục Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 8 điều 38 luật đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 8 điều 38 luật đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074206-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tổng số thời gian giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 35 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng