Thủ tục hành chính: Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-157050-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng