Thủ tục hành chính: Thủ tục thông báo giá mua sắm tài sản từ 10 triệu đồng trở lên - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thông báo giá mua sắm tài sản từ 10 triệu đồng trở lên - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074697-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức cần thẩm định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với cơ quan Tài chính: 05 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị thông báo giá của tổ chức, đơn vị
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản thông báo giá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng