Thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-054459-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng