Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-135985-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa không quá 43 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 ngày làm việc: tiếp nhận hồ sơ, thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ và 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành lập báo cáo thẩm tra; các cơ quan liên quan 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo thẩm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng