Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-214516-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng