Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định phê duyệt công tác đấu thầu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định phê duyệt công tác đấu thầu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-073173-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công Thương huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng