Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-061491-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng