Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-148042-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc và xem xét kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định dự án
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng