Thủ tục hành chính: Thủ tục sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-059476-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất Tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý trang 04 trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng