Thủ tục hành chính: Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074790-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước, Thuế, Phòng Quản lý đô thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 4 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị quyết toán của chủ đầu tư
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng