Thủ tục hành chính: Thủ tục phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường - Kon Tum

Thông tin

Số hồ sơ: T-KTU-137544-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (tùy theo dự án).
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (chưa được pháp luật quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng