Thủ tục hành chính: Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-221354-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua đường bưu điện
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: - Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Tại Sở Nội vụ 10 ngày
- Tại UBND tỉnh 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng