Thủ tục hành chính: Thủ tục Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-107201-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính huấn luyện trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc trực tiếp tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng