Thủ tục hành chính: Thủ tục Hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072305-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng