Thủ tục hành chính: Thủ tục Hỗ trợ ngư dân mua mới và đóng mới tàu có công suất 90Cv trở lên - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Hỗ trợ ngư dân mua mới và đóng mới tàu có công suất 90Cv trở lên - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072377-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với những tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2008, thời gian được hỗ trợ từ năm 2008 đến 2010. Đối với tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2009, thời gian được hỗ trợ từ năm 2009 đến 2010. Đối với tàu được mua mới, đóng mới trong năm 2010, thời gian được hỗ trợ trong năm 2010
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng