Thủ tục hành chính: Thủ tục Hỗ trợ diện tích có thu nhập trên 50 triệu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Hỗ trợ diện tích có thu nhập trên 50 triệu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072564-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã (phường, thị trấn) liên quan, Phòng Kỹ thuật nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, Phòng Kỹ thuật - Khoa học Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng