Thủ tục hành chính: Thủ tục Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng mới năm 2008 (Áp dụng riêng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng mới năm 2008 (Áp dụng riêng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-093885-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng