Thủ tục hành chính: Thủ tục Hỗ trợ bò lai đẻ ra (Áp dụng riêng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Hỗ trợ bò lai đẻ ra (Áp dụng riêng tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-093829-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), Thú y xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng