Thủ tục hành chính: Thủ tục hồ sơ người nghiện ma túy, tự nguyện vào cai nghiện tại trung tâm giáo dục lao động xã hội - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hồ sơ người nghiện ma túy, tự nguyện vào cai nghiện tại trung tâm giáo dục lao động xã hội - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-063302-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng