Thủ tục hành chính: Thủ tục hồ sơ người nghiện ma túy, mại dâm chấp hành xong quyết định tại trung tâm giáo dục lao động xã hội - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hồ sơ người nghiện ma túy, mại dâm chấp hành xong quyết định tại trung tâm giáo dục lao động xã hội - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-063036-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Thông báo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng