Thủ tục hành chính: Thủ tục giải thể trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải thể trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128437-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở tài chính, Khoa học & Đào tạo, Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng