Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết xin tổ chức quảng cáo, triển lãm - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết xin tổ chức quảng cáo, triển lãm - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-081904-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng