Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết tố cáo - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết tố cáo - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-094407-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo. Tiến hành thông báo quyết định thụ lý, kiểm tra thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung tố cáo. Xem xét các nội dung đối chiếu với qui định của pháp luật. Báo cáo của Đoàn, người được giao giải quyết. Ra quyết định giải quyết tố cáo. Thông báo kết luận
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngàykể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối vụ, việc phức tạp thì thời hạn giả quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng